Aby urządzenia mogły się ze sobą komunikować, należy upewnić się, że zarówno terminal, jak i tablet Dotykačka mają statyczny adres IP oraz mają dostęp do tej samej sieci (podsieci).

Jeśli adres IP jednego z tych urządzeń zostanie zmieniony (np. po wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu), należy ponownie przywrócić komunikację.

Domyślnie adres IP urządzenia sieciowego jest przydzielany przez serwer DHCP działający na elemencie sieci (routerze). Dlatego konieczne jest połączenie się z tym routerem i odpowiednie dostosowanie ustawień serwera DHCP, aby przypisać adresy IP tylko z części ustawionego zakresu sieci. Zapewnia to statyczne adresy IP dla tabletu Dotykačka i terminala płatniczego, które będą poza zakresem serwera DHCP. Następnie należy podać dane sieci LAN (adres IP routera i maskę sieci).

W celu prawidłowego ustawienia terminala i POSa należy uzyskać dane dostępu do ustawień/konfiguracji routera (adres IP routera, dane użytkownika i hasło do administrowania siecią). Informacje te powinny być dostarczone przez operatora, właściciela obiektu lub administratora odpowiedzialnego za tworzenie sieci w miejscu instalacji.

 Podłączenie urządzeń do sieci lokalnej (LAN)

Terminal łączy się z siecią lokalną za pomocą kabla LAN lub bezprzewodowo przez Wi-Fi.

Tablet Dotykačka musi być podłączony do tej samej sieci za pomocą kabla LAN lub połączenia Wi-Fi.


Wszystkie cztery kroki procedury podłączenia opisane są tutaj w sekcji 2.5.8.2