Nowości:

  • Dodano możliwość zdefiniowania godzin zamknięcia lokalu celem lepszego raportowania zmian 

  • Dodano możliwość przypisania limitu kredytowego Klientowi

  • Zaktualizowano listę uprawnień pracowników "przesuniecie rachunków i pozycji"

  • Podsumowanie inwentaryzacji zostało rozszerzone o kolumnę "saldo netto"

  • Rozszerzono inwentaryzację o produkty zaparkowane na otwartych zamówieniach

  • Dodano możliwość szybkiego usunięcia z inwentaryzacji wszystkich pozycji bez wypełnionej ilości

  • Zmodyfikowano wygląd dokumentu PDF inwentaryzacji w toku

  • W trakcie przyjęcia na magazyn dodano podsumowanie w rozbiciu na jednostki


Korekty:

  • Poprawiono zaokrąglanie cen zakupu przy dostawie do 4 miejsc po przecinku